(foto David Dickson)

fredag 20 maj 2011

Att skapa konst

Gobeläng av Annika Ekdahl
"Barockfest" på Dalslands Museum 1/5 2011
(foto DD)

Vad är konst? Till den urgamla diskussionen - som förresten aldrig kommer att få något slutgiltigt svar - vill jag bifoga att konst ur något av alla dess perspektiv kan ses som självets försök att orientera sig i en obegriplig tillvaro.

 Det låter som en motsägelse, och det är det också.
Tänk dig att världen ”i sig” inte alls hänger ihop. Tänk dig att det som händer är i grunden slumpens verk och att det som sker sker utan orsak. Det skulle vara en obegriplig värld. Att orientera sig i en sådan värld skulle vara just den motsägelse det innebär att vara människa.

Att låta sig översköljas av sinnesintryck i sådan mängd att de omöjligt kan greppas. Att bara ta emot och ta emot impulser i outsinlig mängd och utan slut. I denna gränslösa ymnighet kommer jag att gå vilse, gå under, dö. Jag måste, jag måste välja vad i allt detta som är jag och vad i allt detta som har någon betydelse för mig.
Urban Jansson Stenebyskolan Dals Långed
20/12 2010
Flyktighet och fästpunkter
(foto DD)
Relief, Dalslands museum
30/5 2010
(foto DD)
Att välja. Att välja bort. Med risk att välja fel, jag måste våga, jag måste pröva. Och om - med tur och fingertoppskänsla och fantasi - jag hittar en väg, så gör jag kunskap utav det som råkade fungera när jag lika gärna kunde hittat andra vägar eller lika gärna dött.

Kan detta vara en av konstens utgångspunkter? Att pröva vad som skulle kunna vara verkligt? Att pröva vägars möjlighet? Att i allt det obegripliga skapa - skapa något som jag tror ska hålla och när jag prövat det, berätta vad som höll och vad som brast och vad som var till hjälp och till förfång.

Skapa mönster
Dalslands museum 30/5 2010
(foto DD)
Kan detta vara en av konstens utgångspunkter? Att skapa mod att våga välja inför allt det obegripliga, att skapa tröst inför allt det jag måste välja bort, att fokusera och att släppa allt och känna vad som är skillnad mellan vindens och kompassens riktning.

Vad är det vi skapar när vi målar? Vad är det vi skapar när vi skriver, läser, sjunger och skulpterar?
"Våra Vita Ägg" (foto Malin Robertson Harén) 

 English:
 What is art? In the age-old debate - which, incidentally, will never get a final answer - I want to add that art from one of all of its perspectives can be seen as the self’s attempt to orient itself in an incomprehensible existence.
It sounds like a contradiction, and that's what it is.
Imagine the world "per se" as not at all related to anything. Imagine that what is happening is essentially random and that what is happening takes place without cause. It would be an incomprehensible world. To orient oneself in such a world would be precisely the contradiction it is to be human.

To allow oneself to be overwhelmed by sensory input in such quantities that it can not possibly be grasped. Simply to receive and receive impulses in inexhaustible quantities, and without end. In this boundless abundance, I will get lost, perish, die. I must, I must choose what in all this that is me and what in all this has any meaning for me.
Choosing. To let go. At the risk of choosing wrong, I must dare, I must try. And if - by luck and intuition and imagination - I can find a way, then I make knowledge out of that which happened to work when I could just as easily have found other ways or just as easily have died.

Could this be one of art's starting points? To examine what might be real? To examine the possibility of roads? That in among all the incomprehensible create - create something that I think will hold and when I have tried it, tell you what held and what broke and what was helpful and detrimental.
Could this be one of art's starting points? To create the courage to choose in the face of all the incomprehensible, to create comfort for all that I have to opt out, to focus and to let go of everything and to know the difference between the direcion of the wind and that of the compass.
What do we create when painting? What do we create when writing, reading, singing and sculpting?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar